Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257653459
762841
Kimlik
Kimlik Kapsam-Bağlam-Sınırlar
72.00

Kimlik üzerine yürütülen tartışmaların geçmişi, hem kişisel hem de toplumsal kimlik bağlamında, Sokrates'in “Kendini Tanı” deyişine kadar götürülebilir. Kendini tanı deyişi, kendinin bil deyişini de kapsayacak biçimde tanımlayıcı ontolojik ve epistemolojik bir zemin inşa etme girişimi olarak görülebilir. Bu varsayımdan hareketle, kimlik temelli tanımlayıcı ontolojik ve epistemolojik zemin arayışını herhangi bir tekil insanın ya da grubun kendisini ayırt edici şekilde konumlandırabilmek amacıyla bir “fark” ilişkisi kurma çabası olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda, tanımlayıcı bir ontolojik ve epistemolojik zemin olarak kimlik, bu fark ilişkisinin ürünü olarak görülebilir, etik ve siyasetin de bu fark ilişkisi üzerine kurgulandığı söylenebilir. Ne var ki, sözü edilen fark ilişkisinin dile getirilen farkı görünür kılmak için dışsal bir varlık kategorisi ile ilişki halinde olma zorunluluğu fark'ın ontolojik, epistemolojik ve buna bağlı olarak etik ve politik temellerini de kaçınılmaz olarak sarsar. Bu, dile getirilen ilişkinin sonuçlarını zorunluluktan olumsallığa dönüştüren bir sarsıntıdır. Bu sarsıntının sonucunda, tanımlayıcı özellik olarak tasavvur edilen kimlikler sahicilik niteliklerini yitirirler, saydamlık ve geçişgenlik kazanırlar. Bu kitaptaki yazılar bu saydamlık ve geçişgenliği farklı boyutlarıyla ele alıyor ve kimlik sorununa dair tartışmaların kapsamının zihnimizde tasarlayabileceklerimizin ötesinde olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hannah Arendt'te Eylem, Kamusal Alan ve Kim-lik Melike Durmaz • Sınıf Siyasetinden Kimlik Siyasetine: Kimliğin Söylemsel İnşası, E. Laclau ve C. Mouffe Üzerinden Bir Değerlendirme Fahriye Didem Acar, Erol Esen • Kimlik, Aynılık, Bireysellik: Çağcıl Monadoloji Üzerine Bir Deneme Kutlu Tuncel • Çağdaş Tartışmaların Kavşağında Kimlikler, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Zeynep Savaşçın • Kimlik Üzerinde Politik Arzunun Belirleyiciliği Murat Bayram • Kimlik Politikaları: İkilik, Tanınma ve Koalisyon Aziz Ardıç • Foucault'da Özne, İktidar ve Dil İlişkisi Rabia Çepik • Ezenlerin Patolojisi Umut Kesikkulak • Yerellik ile Evrensellik Arasında: Bir Evrensel İnsan Hakları Savunusu Itır Güneş • Feminist Teorilerin Siyasal Liberalizmin Anti-Mükemmeliyetçi Pozisyonu ve Özel-Kamusal Alan Ayrımı Savunusuna Yönelik Eleştirisi: Birey Özgürlüğü Üzerinden Bir Tartışma Yavuz Selim Alkan

Kapat