Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786257275231
716947
Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar
Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar
250.00

Bölüm 1. Ana Safra Yollarına Açılan Dev Karaciğer Kist Hidatiği:Nadir Bir Akut Batın Nedeni
Bölüm 2. Akciğere Fistülize Karaciğer Kist Hidatik Vakasına Acil Laparoskopik Yaklaşım
Bölüm 3. Karaciğer Kompartman Sendromu
Bölüm 4. Hellp Sendromu İle Karışan ve Termine Edilen Karaciğer Sirozu Olgusu
Bölüm 5. Gangrenöz Kolesistit Olgusuna Laparoskopik Yaklaşım
Bölüm 6. Safra Taşı İleusu; Nadir Görülen Lokalizasyonda Obstrüksiyon(Bulbusta Tıkanıklık) Bouveret Sendromu
Bölüm 7. Künt Batın Travması Sonrası İzole Pankreas Yaralanması Tedavi Yönetimi
Bölüm 8. Perkütan Drenajın Yetersiz Kaldığı Dev RetroperitonealApse Olgusunun Laparaskopik Drenaj İle Tedavisi
Bölüm 9. Yaşlı Erişkin Hastada İnkarserasyon ve ObstrüksiyonaNeden Olan Konjenital Diyafragma Hernisi
Bölüm 10. Travmatik Akut Diyafragma Rüptürüne Yaklaşım: 2 Olgunun Sunumu
Bölüm 11. Nazogastrik Sondaya Sekonder Gastrik Perforasyon
Bölüm 12. Nadir Görülen Bir Masif Gastrointestinal Kanama Nedeni:
Duodenum 2. Kıta Gastrointestinal Stromal Tümörü
Bölüm 13. Aortobifemoral Gretfin Duodenal Fistülizasyonu SonrasıGörülen Üst Gastrointestinal Kanamada Cerrahi
Bölüm 14. Akut Batının Nadir Nedeni; Sağ ve Sol Paraduedonal Herniler
Bölüm 15. Akut Karının Nadir Bir Sebebi; Jejunal Divertikül Perforasyonu
Bölüm 16. Nadir Bir Akut Karın Nedeni; Jejunal Volvulus
Bölüm 17. Konjenital Mezenter Defektine Bağlı İnternal Herniasyon Olgusu
Bölüm 18. Nadir Görülen İnce Barsak Obstrüksiyon Sebebi:İleum Kaynaklı Nöroendokrin Tümör
Bölüm 19. Ekstranodal İntestinal T Hücreli LenfomayaBağlı İnce Bağırsak Perforasyonu
Bölüm 20. Meckel Divertikülünün Nadir Görülen Bir Komplikasyonu:Aksiyel Torsiyona Bağlı Gangren
Bölüm 21. Mezenter Kistine Sekonder İnce barsak Torsiyonu ve İleus
Bölüm 22. Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Patlamış veYer Değiştirmiş Mide Balonu
Bölüm 23. Akut Karın ve Kompartman Sendromu Nedeni İnce BarsakMezosu Kökenli Kisthidatik
Bölüm 24. Künt Karın Travması Sonrası İzole İnce Bağırsak Yaralanması
Bölüm 25. Künt Karın Travmasına Sekonder İzole İnce Bağırsak Mezenter Yaralanması
Bölüm 26. Üç Farklı Olguda Mezenterik Ven Trombozu
Bölüm 27. Omentum Torsiyonu ve Nekrozu:nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni
Bölüm 28. Gebelerde Akut Batının Nadir Bir Sebebi İleoçekal İnvajinasyon
Bölüm 29. İleal Submukozal Lipomatozise Bağlı İleokolik İnvaginasyon:
İleri Yaşta Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Bölüm 30. Subhepatik Yerleşimli Akut Apandisit Vakasına Literatür Eşliğinde Yaklaşım
Bölüm 31. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Yapan Apendiks Endometriozisi :
Nadir Bir Olgu, Nadir Komplikasyonu ve Literatür Taraması
Bölüm 32. Acil Histerektomide İnsidental Saptanan Apendiks Mukoseli
Bölüm 33. Akut Apandisiti Taklit Eden İki Nadir Durum: Soliter Çekum DivertikülPerforasyonu ve İzole Çekum Nekrozu
Bölüm 34. Çekal Volvulusa Bağlı Sağ Hemikolektomi Olgusu
Bölüm 35. Gastrostomi Migrasyonuna Bağlı Multipl Segment İntestinal Perforasyon
Bölüm 36. Mekanik İntestinal Obstrüksiyona Sebep Olan İnce Barsakta Fitobezoar
Bölüm 37. Lenfomaya Bağlı Gastrointestinal Perforasyon Olgumuz
Bölüm 38. Gis Perforasyonunu Taklit Eden Pnömatozis İntestinalis Olgusu
Bölüm 39. Akut Apandisit Ön Tanısıyla Operasyona Alınan PerforeKolonik Lenfoma Vakası
Bölüm 40. Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Geç Tanı Alan Kolon Perforasyonu
Bölüm 41. Kolokolonik İntususepsiyona Neden Olan Büyük Lipom Olgusu
Bölüm 42. Nadir Bir Kolon Obstrüksiyonu Nedeni: Kolonik Tüberküloz
Bölüm 43. Transvers Kolonda Aktinomiçese Sekonder Gelişen
Obstruksiyon: Akut Batının Nadir Bir Nedeni
Bölüm 44. Sigmoid Divertikül Perforasyonuna Sekonder Pnömomediastinum ve
Pneumoretroperitoneum Gelişen Olgu Sunumu
Bölüm 45. Sigmoid Kolonda Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı
İntramural Hematom ve Tam Kat Perforasyon Birlikteliği
Bölüm 46. Sigmoid Kolon Perforasyonuna Yol Açan Peg Uygulaması ve
Endoskopik Perforasyon Tamiri
Bölüm 47. Aortoenterik Fistüle Bağlı Alt Gastrointestinal Kanamanın Stent ile Tedavisi
Bölüm 48. Soliter Rektal Ülsere Bağlı Masif Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması
Bölüm 49. Penetran Anorektal Yaralanmaya Yaklaşım
Bölüm 50. Rektumdaki Yabancı Cismin El Yardımlı Laparoskopiİle Transanal Olarak Çıkarılması
Bölüm 51. Etrangüle Obturator Herniler Ve Acil Yaklaşımlar
Bölüm 52. Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Obturator Herni
Bölüm 53. Laparoskopik Cerrahide Bir Acil;İntestinal Obstrüksiyon ve Obturator Herni
Bölüm 54. Nadir İntestinal Obstruksiyon Nedeni: Morgagni Hernisi
Bölüm 55. Nadir Bir Karın Duvarı Hernisi: Grynfelt Hernisi ve Laparoskopik Onarımı
Bölüm 56. Abdominal Koza Sendromu (Sklerozan Enkapsüle Peritonit)Ulaş Aday
Bölüm 57. Hemoperiton Nedeni Olan Ekstraintestinal Perfore Gist
Bölüm 58. Karaciğer Kist Hidatiğinde Perkütan Tedavi Sonrası Anaflaksi
Gelişen Hastada Acil Laparotomi
Bölüm 59. Roux-En-Y Gastrik Bypass Sırasında Jejnumda Görülen Taenia Olgusu
Bölüm 60. Gastrik Mikst Nöroendokrin ve Non-Nöroendokrin Neoplazi
(Minen) Birlikteliği
Bölüm 61. Gastrointestinal Sistemin Ender Görülen Senkron Kanseri;
Mide Adenokarsinom, Duodenum Yerleşimli Nöroendokrin veGastrointestinal Stromal Tümör Olgusu
Bölüm 62. Nadir Bir Tedavi Yöntemi: Şilotoraksa Radyoterapi İle Tedavi
Bölüm 63. Çölyak Hastalığı Zemininde Gelişen İnce Bağırsak Adenokarsinomu
Bölüm 64. İleoçekal Lenfoma
Bölüm 65. Apendiks Lojunda Kist Hidatik
Bölüm 66. Yetişkin Hastalardada İleoçekal İnvajinasyonun Benign
Sebeplerine Olgular Eşliğinde Yaklaşım
Bölüm 67. Mesane Kanserli Olguda Kolon ve Batın Ön Duvarına Fistülizasyon
Bölüm 68. Laparoskopik Anterior Rezeksiyon'da Piyesin İnguinal
Herni Defektinden Çıkartılması
Bölüm 69. Rektum ve Çıkan Kolonda Senkron Tümörü Taklit Eden Endometriozis
Bölüm 70. Total Proktokolektomi Sonrası Hematoma Bağlı Mesane Disfonksiyonu
Bölüm 71. Perianal Bölgede Nadir Görülen Bir Tümör Olgusu:Bazal Hücreli Karsinom
Bölüm 72. Laparoskopik Kolesistektominin Nadir Bir Komplikasyonu:Subkapsüler Geniş Karaciğer Hematomu
Bölüm 73. Safra Kesesi Duplikasyonu
Bölüm 74. Laparoskopik Kolesistektomide Kullanılan Hemolok KlipinDuodenum İçine Migrasyonu ve Vaka Yönetimi
Bölüm 75. Safra Taşı İleusu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Bölüm 76. Safra Kesesi Karsinomunu Taklit Eden Transvers Kolon veMideye İnfiltre Ksantogranülomatöz Kolesistit
Bölüm 77. Safra Kesesinde Nadir Bir Patoloji: Heterotopik Pankreas
Bölüm 78. Safra Kesesine Metastaz Yapan Foliküler Lenfoma:Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Bölüm 79. Koledok Kistik Lenfanjiomu
Bölüm 80. Pankreasın Nadir Bir Kistik Tümörü: Dev Solid Pseudodopapiller Tümör
Bölüm 81. Pankreatik ve Ekstrapankreatik Senkron Solid Psödopapiller Neoplazi :
Nadir Bir Olgu ve Literatür Taraması
Bölüm 82. Pankreas Cerrahisinde Otolog Vasküler Greft Kullanımı
Bölüm 83. Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide Portal Ven
Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu
Bölüm 84. Pankreas Adenokarsinomunun Özofagus Metastazı
Bölüm 85. Primer Pankreas Lenfoması: İki Farklı Olgu EşliğindeLiteratür Değerlendirmesi
Bölüm 86. Modifiye Puestow-Gillesby Prosedürü Uygulanan HastadaGeç Dönem Masif Anastomoz Kanaması
Bölüm 87. Nefrektomi Gerektiren Retroperiton Liposarkomu: R0 RezeksiyonSonrası Kemoterapi Nedenli Sürekli Diyaliz İhtiyacı Olan Vaka
Bölüm 88. Retroperitoneal Yerleşimli Liposarkomu Taklit Eden Reaktifİnflamatuar Kitle
Bölüm 89. Pelvik Taban Kaynaklı Nüks Retroperitoneal Dev MiksoidLiposarkom Olgusu
Bölüm 90. İnguinal Herniyi Taklit Eden Agresif (Derin) Anjiomiksoma Olgusu
Bölüm 91. İnguinal Herniyi Taklit Eden Mezenterik Kist Olgusu
Bölüm 92. Asendan Kolon Mezo Kaynaklı Dev Mezenterik Kistin
Laparoskopik Rezeksiyonu
Bölüm 93. Primer Retroperitoneal Müsinöz Kistadenom
Bölüm 94. Retroperitoneal Lipom Olgusu ve Yağ İçerikli
İntra-Retroperitoneal Lezyonların Değerlendirilmesi
Bölüm 95. Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden
İntraabdominal Periportal Tiroid Foliküler Karsinom Dokusu
Bölüm 96. Özofagus Kanserinin Renal Metastazı; Nadir Bir Olgu Sunumu
Bölüm 97. Primer Peritoneal Seröz Papiller Kistadenokarsinom Olgusu
Bölüm 98. Nadir Görülen Multiorgan (Perikard, Akciğer, Karaciğer,Dalak, Böbrek) Tutulumu Olan Kist Hidatik Vaka Sunumu
Bölüm 99. Metastazı Taklit Eden Tip 1 Kist Hidatik; Karaciğer, Dalak,Akciğer, Boyun ve Aksilla Tutulumu
Bölüm 100. Senkron Kolon, Mide ve Safra Kesesi Kanserli HastadaLaparoskopik Multiviseral Rezeksiyon
Bölüm 101. Median Arkuat Ligament Sendromu(Çölyak Arter Kompresyon Sendromu)
Bölüm 102. Splenektomi Sonrası Aksesuar Dalağa Bağlı Nüks Gelişen İmmünTrombositopenili Hastada Laparoskopik Aksesuar Dalak Eksizyonu
Bölüm 103. Spontan Dalak Rüptürünün Nadir Görülen Nedeni; FMFBağlı Amiloidoz ve Literatür Değerlendirmesi
Bölüm 104. Ehler Danlos Hastasında Splenik Arter AnevrizmaRüptürü Vaka Sunumu ve Litaratür Derlemesi
Bölüm 105. Umbilikusun Nadir Bir Patolojisi: Primer Skuamöz Hücreli Kanser
Bölüm 106. Dev Boyutlu Karın Ön Duvarı Desmoid TümörlerindeEksizyon ve Onarım Tekniği
Bölüm 107. Genel Cerrahi Pratiğinde Nadir Bir Tanı: Skar Endometriozis
Bölüm 108. Sıra Dışı Yanık Vakalarında Yaklaşım ve Yönetim
Bölüm 109. Dirençli Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Bir VakadaCerrahi Yaklaşım ve Yönetim
Bölüm 110. Katetere Bağlı Komplikasyon: Kateter Malpozisyonu
Bölüm 111. Nadir Bir Primer Tiroid Kanser Türü Olan PrimerTiroid Squamöz Hücreli Karsinom
Bölüm 112. Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran Olguda Acil Tiroidektomi
Bölüm 113. Mediastinal Uzanımlı Dev Paratiroid Adenomu
Bölüm 114. Erkek Memesinde Malignite Şüphesi UyandıranEpidermoid Kist - Olgu Sunumu
Bölüm 115. Memenin Solid (İnvaziv) Papiller Karsinomu - Olgu Sunumu
Bölüm 116. Meme Tüberkülozu
Bölüm 117. Erkekte Meme Difüz Büyük B-Hücreli Lenfoması
Bölüm 118. Memede Nadir Görülen Malignite Sebebi Nöroendokrin Tümör
Bölüm 119. Üst Abdominal Duvar Yerleşimli Ektopik Meme DokusundaGelişen Meme Kanseri
Bölüm 120. Umblikal Pilonidal Sinüs

 • Açıklama
  • Bölüm 1. Ana Safra Yollarına Açılan Dev Karaciğer Kist Hidatiği:Nadir Bir Akut Batın Nedeni
   Bölüm 2. Akciğere Fistülize Karaciğer Kist Hidatik Vakasına Acil Laparoskopik Yaklaşım
   Bölüm 3. Karaciğer Kompartman Sendromu
   Bölüm 4. Hellp Sendromu İle Karışan ve Termine Edilen Karaciğer Sirozu Olgusu
   Bölüm 5. Gangrenöz Kolesistit Olgusuna Laparoskopik Yaklaşım
   Bölüm 6. Safra Taşı İleusu; Nadir Görülen Lokalizasyonda Obstrüksiyon(Bulbusta Tıkanıklık) Bouveret Sendromu
   Bölüm 7. Künt Batın Travması Sonrası İzole Pankreas Yaralanması Tedavi Yönetimi
   Bölüm 8. Perkütan Drenajın Yetersiz Kaldığı Dev RetroperitonealApse Olgusunun Laparaskopik Drenaj İle Tedavisi
   Bölüm 9. Yaşlı Erişkin Hastada İnkarserasyon ve ObstrüksiyonaNeden Olan Konjenital Diyafragma Hernisi
   Bölüm 10. Travmatik Akut Diyafragma Rüptürüne Yaklaşım: 2 Olgunun Sunumu
   Bölüm 11. Nazogastrik Sondaya Sekonder Gastrik Perforasyon
   Bölüm 12. Nadir Görülen Bir Masif Gastrointestinal Kanama Nedeni:
   Duodenum 2. Kıta Gastrointestinal Stromal Tümörü
   Bölüm 13. Aortobifemoral Gretfin Duodenal Fistülizasyonu SonrasıGörülen Üst Gastrointestinal Kanamada Cerrahi
   Bölüm 14. Akut Batının Nadir Nedeni; Sağ ve Sol Paraduedonal Herniler
   Bölüm 15. Akut Karının Nadir Bir Sebebi; Jejunal Divertikül Perforasyonu
   Bölüm 16. Nadir Bir Akut Karın Nedeni; Jejunal Volvulus
   Bölüm 17. Konjenital Mezenter Defektine Bağlı İnternal Herniasyon Olgusu
   Bölüm 18. Nadir Görülen İnce Barsak Obstrüksiyon Sebebi:İleum Kaynaklı Nöroendokrin Tümör
   Bölüm 19. Ekstranodal İntestinal T Hücreli LenfomayaBağlı İnce Bağırsak Perforasyonu
   Bölüm 20. Meckel Divertikülünün Nadir Görülen Bir Komplikasyonu:Aksiyel Torsiyona Bağlı Gangren
   Bölüm 21. Mezenter Kistine Sekonder İnce barsak Torsiyonu ve İleus
   Bölüm 22. Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Patlamış veYer Değiştirmiş Mide Balonu
   Bölüm 23. Akut Karın ve Kompartman Sendromu Nedeni İnce BarsakMezosu Kökenli Kisthidatik
   Bölüm 24. Künt Karın Travması Sonrası İzole İnce Bağırsak Yaralanması
   Bölüm 25. Künt Karın Travmasına Sekonder İzole İnce Bağırsak Mezenter Yaralanması
   Bölüm 26. Üç Farklı Olguda Mezenterik Ven Trombozu
   Bölüm 27. Omentum Torsiyonu ve Nekrozu:nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni
   Bölüm 28. Gebelerde Akut Batının Nadir Bir Sebebi İleoçekal İnvajinasyon
   Bölüm 29. İleal Submukozal Lipomatozise Bağlı İleokolik İnvaginasyon:
   İleri Yaşta Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
   Bölüm 30. Subhepatik Yerleşimli Akut Apandisit Vakasına Literatür Eşliğinde Yaklaşım
   Bölüm 31. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Yapan Apendiks Endometriozisi :
   Nadir Bir Olgu, Nadir Komplikasyonu ve Literatür Taraması
   Bölüm 32. Acil Histerektomide İnsidental Saptanan Apendiks Mukoseli
   Bölüm 33. Akut Apandisiti Taklit Eden İki Nadir Durum: Soliter Çekum DivertikülPerforasyonu ve İzole Çekum Nekrozu
   Bölüm 34. Çekal Volvulusa Bağlı Sağ Hemikolektomi Olgusu
   Bölüm 35. Gastrostomi Migrasyonuna Bağlı Multipl Segment İntestinal Perforasyon
   Bölüm 36. Mekanik İntestinal Obstrüksiyona Sebep Olan İnce Barsakta Fitobezoar
   Bölüm 37. Lenfomaya Bağlı Gastrointestinal Perforasyon Olgumuz
   Bölüm 38. Gis Perforasyonunu Taklit Eden Pnömatozis İntestinalis Olgusu
   Bölüm 39. Akut Apandisit Ön Tanısıyla Operasyona Alınan PerforeKolonik Lenfoma Vakası
   Bölüm 40. Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Geç Tanı Alan Kolon Perforasyonu
   Bölüm 41. Kolokolonik İntususepsiyona Neden Olan Büyük Lipom Olgusu
   Bölüm 42. Nadir Bir Kolon Obstrüksiyonu Nedeni: Kolonik Tüberküloz
   Bölüm 43. Transvers Kolonda Aktinomiçese Sekonder Gelişen
   Obstruksiyon: Akut Batının Nadir Bir Nedeni
   Bölüm 44. Sigmoid Divertikül Perforasyonuna Sekonder Pnömomediastinum ve
   Pneumoretroperitoneum Gelişen Olgu Sunumu
   Bölüm 45. Sigmoid Kolonda Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı
   İntramural Hematom ve Tam Kat Perforasyon Birlikteliği
   Bölüm 46. Sigmoid Kolon Perforasyonuna Yol Açan Peg Uygulaması ve
   Endoskopik Perforasyon Tamiri
   Bölüm 47. Aortoenterik Fistüle Bağlı Alt Gastrointestinal Kanamanın Stent ile Tedavisi
   Bölüm 48. Soliter Rektal Ülsere Bağlı Masif Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması
   Bölüm 49. Penetran Anorektal Yaralanmaya Yaklaşım
   Bölüm 50. Rektumdaki Yabancı Cismin El Yardımlı Laparoskopiİle Transanal Olarak Çıkarılması
   Bölüm 51. Etrangüle Obturator Herniler Ve Acil Yaklaşımlar
   Bölüm 52. Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Obturator Herni
   Bölüm 53. Laparoskopik Cerrahide Bir Acil;İntestinal Obstrüksiyon ve Obturator Herni
   Bölüm 54. Nadir İntestinal Obstruksiyon Nedeni: Morgagni Hernisi
   Bölüm 55. Nadir Bir Karın Duvarı Hernisi: Grynfelt Hernisi ve Laparoskopik Onarımı
   Bölüm 56. Abdominal Koza Sendromu (Sklerozan Enkapsüle Peritonit)Ulaş Aday
   Bölüm 57. Hemoperiton Nedeni Olan Ekstraintestinal Perfore Gist
   Bölüm 58. Karaciğer Kist Hidatiğinde Perkütan Tedavi Sonrası Anaflaksi
   Gelişen Hastada Acil Laparotomi
   Bölüm 59. Roux-En-Y Gastrik Bypass Sırasında Jejnumda Görülen Taenia Olgusu
   Bölüm 60. Gastrik Mikst Nöroendokrin ve Non-Nöroendokrin Neoplazi
   (Minen) Birlikteliği
   Bölüm 61. Gastrointestinal Sistemin Ender Görülen Senkron Kanseri;
   Mide Adenokarsinom, Duodenum Yerleşimli Nöroendokrin veGastrointestinal Stromal Tümör Olgusu
   Bölüm 62. Nadir Bir Tedavi Yöntemi: Şilotoraksa Radyoterapi İle Tedavi
   Bölüm 63. Çölyak Hastalığı Zemininde Gelişen İnce Bağırsak Adenokarsinomu
   Bölüm 64. İleoçekal Lenfoma
   Bölüm 65. Apendiks Lojunda Kist Hidatik
   Bölüm 66. Yetişkin Hastalardada İleoçekal İnvajinasyonun Benign
   Sebeplerine Olgular Eşliğinde Yaklaşım
   Bölüm 67. Mesane Kanserli Olguda Kolon ve Batın Ön Duvarına Fistülizasyon
   Bölüm 68. Laparoskopik Anterior Rezeksiyon'da Piyesin İnguinal
   Herni Defektinden Çıkartılması
   Bölüm 69. Rektum ve Çıkan Kolonda Senkron Tümörü Taklit Eden Endometriozis
   Bölüm 70. Total Proktokolektomi Sonrası Hematoma Bağlı Mesane Disfonksiyonu
   Bölüm 71. Perianal Bölgede Nadir Görülen Bir Tümör Olgusu:Bazal Hücreli Karsinom
   Bölüm 72. Laparoskopik Kolesistektominin Nadir Bir Komplikasyonu:Subkapsüler Geniş Karaciğer Hematomu
   Bölüm 73. Safra Kesesi Duplikasyonu
   Bölüm 74. Laparoskopik Kolesistektomide Kullanılan Hemolok KlipinDuodenum İçine Migrasyonu ve Vaka Yönetimi
   Bölüm 75. Safra Taşı İleusu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
   Bölüm 76. Safra Kesesi Karsinomunu Taklit Eden Transvers Kolon veMideye İnfiltre Ksantogranülomatöz Kolesistit
   Bölüm 77. Safra Kesesinde Nadir Bir Patoloji: Heterotopik Pankreas
   Bölüm 78. Safra Kesesine Metastaz Yapan Foliküler Lenfoma:Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
   Bölüm 79. Koledok Kistik Lenfanjiomu
   Bölüm 80. Pankreasın Nadir Bir Kistik Tümörü: Dev Solid Pseudodopapiller Tümör
   Bölüm 81. Pankreatik ve Ekstrapankreatik Senkron Solid Psödopapiller Neoplazi :
   Nadir Bir Olgu ve Literatür Taraması
   Bölüm 82. Pankreas Cerrahisinde Otolog Vasküler Greft Kullanımı
   Bölüm 83. Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide Portal Ven
   Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu
   Bölüm 84. Pankreas Adenokarsinomunun Özofagus Metastazı
   Bölüm 85. Primer Pankreas Lenfoması: İki Farklı Olgu EşliğindeLiteratür Değerlendirmesi
   Bölüm 86. Modifiye Puestow-Gillesby Prosedürü Uygulanan HastadaGeç Dönem Masif Anastomoz Kanaması
   Bölüm 87. Nefrektomi Gerektiren Retroperiton Liposarkomu: R0 RezeksiyonSonrası Kemoterapi Nedenli Sürekli Diyaliz İhtiyacı Olan Vaka
   Bölüm 88. Retroperitoneal Yerleşimli Liposarkomu Taklit Eden Reaktifİnflamatuar Kitle
   Bölüm 89. Pelvik Taban Kaynaklı Nüks Retroperitoneal Dev MiksoidLiposarkom Olgusu
   Bölüm 90. İnguinal Herniyi Taklit Eden Agresif (Derin) Anjiomiksoma Olgusu
   Bölüm 91. İnguinal Herniyi Taklit Eden Mezenterik Kist Olgusu
   Bölüm 92. Asendan Kolon Mezo Kaynaklı Dev Mezenterik Kistin
   Laparoskopik Rezeksiyonu
   Bölüm 93. Primer Retroperitoneal Müsinöz Kistadenom
   Bölüm 94. Retroperitoneal Lipom Olgusu ve Yağ İçerikli
   İntra-Retroperitoneal Lezyonların Değerlendirilmesi
   Bölüm 95. Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden
   İntraabdominal Periportal Tiroid Foliküler Karsinom Dokusu
   Bölüm 96. Özofagus Kanserinin Renal Metastazı; Nadir Bir Olgu Sunumu
   Bölüm 97. Primer Peritoneal Seröz Papiller Kistadenokarsinom Olgusu
   Bölüm 98. Nadir Görülen Multiorgan (Perikard, Akciğer, Karaciğer,Dalak, Böbrek) Tutulumu Olan Kist Hidatik Vaka Sunumu
   Bölüm 99. Metastazı Taklit Eden Tip 1 Kist Hidatik; Karaciğer, Dalak,Akciğer, Boyun ve Aksilla Tutulumu
   Bölüm 100. Senkron Kolon, Mide ve Safra Kesesi Kanserli HastadaLaparoskopik Multiviseral Rezeksiyon
   Bölüm 101. Median Arkuat Ligament Sendromu(Çölyak Arter Kompresyon Sendromu)
   Bölüm 102. Splenektomi Sonrası Aksesuar Dalağa Bağlı Nüks Gelişen İmmünTrombositopenili Hastada Laparoskopik Aksesuar Dalak Eksizyonu
   Bölüm 103. Spontan Dalak Rüptürünün Nadir Görülen Nedeni; FMFBağlı Amiloidoz ve Literatür Değerlendirmesi
   Bölüm 104. Ehler Danlos Hastasında Splenik Arter AnevrizmaRüptürü Vaka Sunumu ve Litaratür Derlemesi
   Bölüm 105. Umbilikusun Nadir Bir Patolojisi: Primer Skuamöz Hücreli Kanser
   Bölüm 106. Dev Boyutlu Karın Ön Duvarı Desmoid TümörlerindeEksizyon ve Onarım Tekniği
   Bölüm 107. Genel Cerrahi Pratiğinde Nadir Bir Tanı: Skar Endometriozis
   Bölüm 108. Sıra Dışı Yanık Vakalarında Yaklaşım ve Yönetim
   Bölüm 109. Dirençli Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Bir VakadaCerrahi Yaklaşım ve Yönetim
   Bölüm 110. Katetere Bağlı Komplikasyon: Kateter Malpozisyonu
   Bölüm 111. Nadir Bir Primer Tiroid Kanser Türü Olan PrimerTiroid Squamöz Hücreli Karsinom
   Bölüm 112. Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran Olguda Acil Tiroidektomi
   Bölüm 113. Mediastinal Uzanımlı Dev Paratiroid Adenomu
   Bölüm 114. Erkek Memesinde Malignite Şüphesi UyandıranEpidermoid Kist - Olgu Sunumu
   Bölüm 115. Memenin Solid (İnvaziv) Papiller Karsinomu - Olgu Sunumu
   Bölüm 116. Meme Tüberkülozu
   Bölüm 117. Erkekte Meme Difüz Büyük B-Hücreli Lenfoması
   Bölüm 118. Memede Nadir Görülen Malignite Sebebi Nöroendokrin Tümör
   Bölüm 119. Üst Abdominal Duvar Yerleşimli Ektopik Meme DokusundaGelişen Meme Kanseri
   Bölüm 120. Umblikal Pilonidal Sinüs

   Stok Kodu
   :
   9786257275231
   Boyut
   :
   19.50x27.50
   Sayfa Sayısı
   :
   672
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2020-12
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yeni Ürünler
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat