Sepetim (0) Toplam: 0,00
Şark'ın Büyük Alimleri Soner Demirsoy

Şark'ın Büyük AlimleriEserleriyle Yaşayan Ulema

Liste Fiyatı : 102,00
9786052301692
751346
Şark'ın Büyük Alimleri
Şark'ın Büyük Alimleri Eserleriyle Yaşayan Ulema
102.00

İslam'ın temel eğitim müesseselerinden olan medreselerde okutulan kitaplar, müderrisin İlmî kariyeri ve vakfiyelerde belirtilen şartlar iledoğrudan alakalıydı. İçinde bulunulan zaman ve coğrafya da takip edilen müfredatta ve eserlerde bazı farklılıklara sebep olabiliyordu. Bir ilimtalibi, umumiyetle doğduğu şehirdeki âlimlerden ders alır, daha sonra başka ilim merkezlerine seyahatler yapardı. Bir müderris, talebesini baştaİlmî liyakat ve kabiliyeti olmak üzere bütün yönleriyle tanır, belirli bir seviyeye kadar okuttuktan sonra kendisinden daha üstün bir âlime tavsiyeile gönderirdi.
Hicaz, Suriye, Mısır, Irak, İran, Anadolu, Mâverâünnehir ve Horasan gibi memleketlerde tarih boyunca pek çok İslâm devleti kuruldu. Butopraklarda eserleri, tâbi oldukları hükümdarların sınırlarını aşıp yedi iklimde okunan nice âlimler yetişti. Şark (doğu), sahip olduğu medeniyetsebebiyle İslâm'ı temsil eder. Buradan hareketle biz de eserimize Şark'ın Büyük Âlimleri ismini koyduk. Âlimleri büyük, küçük gibi sıfatlarlavasıflandırmak gibi bir gayemiz ve haddimiz olmadığı gibi tarih boyunca gelmiş geçmiş binlerce âlimin bu mütevazı çalışmamızda sadece isminibile zikretmemiz İmkân dâhilinde değildir.
Bu çalışmamızda şer‘i ilimlerin anahtarı mesabesinde olan ve eserleri ilim müesseselerinde asırlarca okutulan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (rh.),Ebü'l-Hasen el-Kudûrî, Ömer en-Nesefî, Ali el-Ûşî, İbn-i Hâcib, Esîrüddîn el-Ebherî, Ali b. Ömer el-Kâtibî, İmam Bûsîrî, Hatib el-Kazvînî,Sadeddin Mesud Teftâzânî, İbn-i Habib el Halebî, Seyyid Şerif Cürcânî, İbnü'l-Cezerî, Molla Hüsrev, Abdurrahman Câmî, AbdurrahmanKarabaş, Birgivî Mehmed Efendi, Molla Aliyyü'l-Kârî, İmâm-ı Rabbânî (k.s.), Hasan eş-Şürünbülâlî, Ahmed el-Bennâ, Mahmud el-Antâkî, Davudı Karsî, Hâmid el-Paluvî, İbn-i Âbidîn gibi âlimleri tanıtmaya çalıştık. Bundan sonraki yapılacak çalışmalara bir basamak teşkil etmesitemennisiyle...

Kapat